Usnesení VH 2023

25.02.2023

USNESENÍ
Valné hromady TJ SOKOL Uhříněves konané v sobotu 25. února 2023
od 14,15 hodin v Uhříněveském muzeu.

 1. Valná hromada schvaluje:
 • přijetí nových členů Tělocvičné jednoty podle seznamu v zápise z jednání valné hromady 
 • zprávu o činnosti Tělocvičné jednoty za rok 2022
 • zprávu o hospodaření Tělocvičné jednoty za rok 2022
 • zprávu revizní komise Tělocvičné jednoty za rok 2022
 • složení nového výboru, revizní a smírčí komise Tělocvičné jednoty podle seznamu v zápise z jednání valné hromady 
 • plán činnosti Tělocvičné jednoty na rok 2023 
 • rozpočet Tělocvičné jednoty na rok 2023
 • podílení se na vydání 3. doplněného vydání knihy Uhříněves a okolí, které vydává Občanský spolek Uhříněves, z.s. jako připomínku 110. výročí povýšení Uhříněvsi na město, kniha bude slavnostně pokřtěna v rámci oficiální akce MČ Praha 22 – Den draka dne 16. září 2023 jako podíl jednoty na vydání knihy 50.000,- Kč vč. DPH s tím, že bude v tiráži knihy jednota uvedena jako spoluvydavatel

     2.     Valná hromada zmocňuje nově zvolený výbor: 

 • v roce 2023 se řídit schváleným plánem činnosti a rozpočtem Tělocvičné jednoty podle jednotlivých rozpočtových kapitol

     3.      Valná hromada se usnáší:

 • udělit souhlas s prací výboru Tělocvičné jednoty za rok 2022 
 • udělit souhlas s hospodařením Tělocvičné jednoty v roce 2022 a schvaluje účetní výkazy za dané účetní období

V Praze 25. 02. 2023

Podepsáni členové komise pro návrh usnesení:
Eleonora TUNZEROVÁ
Ing. Michal KLICH
Vlasta LUSTIGOVÁ