Historie

20.03.2018

Jak šel čas - přehled událostí TJ Sokol Uhříněves od roku 1891 do současnosti.

1891
Za pomoci TJ SOKOL Žižkov a Královské Vinohrady založena TJ SOKOL Uhříněves.

1892
Členstvo TJ SOKOL Uhříněves tvoří pouze muži a dorostenci, kteří cvičí v sále restaurace pana Františka Kolihy.

1893

Vydány dluhopisy v hodnotě 5 000 zl. za účelem postavení vlastní sokolovny.

1894
Zakoupen pozemek od pana Rathouského.

1895
V prosinci odsouhlaseny plány pana Eduarda Sochora, který je jednotě věnoval zdarma jako vánoční dárek.

1896
V zimních měsících dobrovolníci sváželi materiál na stavbu sokolovny, která začala zjara následujícího roku. Dne 30. 8. 1896 byla sokolovna slavnostně otevřena. Stavba si vyžádala náklady cca 7 500 zl.

1910
V rámci jednoty založen ženský odbor.

1911
Založena DTJ.

1913
V rámci jednoty založen oddíl žactva.

1916
Z rozhodnutí ČOS sloučen ženský odbor s jednotou v jeden samostatný celek s poměrným zastoupením výboru.

1919
Splacen dluh za stavbu sokolovny.

1921
Členské základně byla uložena daň ve formě bezúročné půjčky, aby byly získány prostředky na přístavbu tělocvičny případně na zakoupení letního cvičiště.

1922
Založena TJ SOKOL Kolovraty.

1923
Položen základní kámen k přestavbě Michnova paláce na budoucí Tyršův dům v Praze.

1924
Odkoupen pozemek na nové letní cvičiště za oborou. Bylo ustaveno družstvo pro rozšíření sokolovny.

1925
Přistavena kabina pro promítání kina v sokolovně, v hledišti 238 míst k sezení, úprava letního cvičiště nákladem 18 000,- K, zřízeny šatny, kulečník a celkové oplocení.

1926
Najata hostinská místnost "U Rosů" pro čítárnu SOKOLA.

1928
Dne 4. 11. se deputace TJ SOKOL zúčastnila otevření Lidového domu - tělocvičny DTJ.

1929
Udeřily kruté mrazy, které přerušily od ledna do února cvičení v sokolovně. Cvičení bylo obnoveno až v březnu. Z důvodu epidemie záškrtu bylo v listopadu přerušeno cvičení žactva. Cvičení bylo obnoveno v prosinci. Na letním cvičišti byla zřízena studna a 2 tenisové kurty. Na stavbu nové budovy biografu byl za hotové zakoupen pozemek za 114 000,-K.

1930
Akademický malíř Jindřich Bubeníček daroval jednotě svůj obraz Stará sokolovna. Od občanské záložny vzata půjčka na dostavbu biografu. Vystavena závazná směnka, ručilo se soukromým majetkem a zavedena povinná stavební daň pro členy ve výši 40,- K.

1931
V březnu položeny základy ke stavbě biografu. Dne 28. 9. budova biografu slavnostně otevřena valnou hromadou v novém sále. Zde byl zazděn pamětní list pod Tyršovu desku. Současně proběhly oslavy 40 let trvání jednoty a 35 let od otevření sokolovny. Celkové náklady na stavbu biografu a pořízení pozemku činily 800 000 K. Prvním promítaným filmem ve dnech 3. až 5. října byla Fidlovačka.

1932
V červenci byl postaven na letním cvičišti hlídací domek. Vzata půjčka od některých členů 10 000 K. Dne 28. 10. odhalena na letním cvičišti busta Dr. M. Tyrše u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin.

1933
Akademický malíř Jindřich Bubeníček jmenován čestným členem jednoty a byl mu předán diplom. Na budově biografu odhalena pamětní deska padlým sokolům v době 1. světové války - Jiří Koliha, Antonín Assman, Jaroslav Růžička a Antonín Lemberka.

1935
Akademický malíř Jindřich Bubeníček daroval jednotě 4 znaky zemí českých, které pro příležitostnou výzdobu nové sokolovny zvláště vypracoval. Dne 9. 8. akademický malíř Jindřich Bubeníček zemřel. Tenisový oddíl postavil nákladem 500K na letním cvičišti šatnu.

1936
Vypukly spory v mužské složce jednoty. Dr. Zlatko Bilian daroval jednotě prsť z Terronského bojiště, která byla uložena do schránky ve zdi staré sokolovny.

1937
Vyloučen bratr Štýbr pro delikt proti zákonu.

1938
Konal se X. Všesokolský slet. Jednota měla již 255 členů. Dne 29. 9. se konala Mnichovská konference - mobilizace, školení branné výchovy, zacházení s plynovými maskami, samaritánské kurzy.

1939
Počet členů 165 mužů a 96 žen celkem 261 bez dorostu a žactva.

1940
Na pokyn ČOS jednáno o sloučení s DTJ. Budova staré sokolovny byla značným nákladem adaptována.

1941
Dne 13. 4. výměrem Okresního soudu v Říčanech byla činnost jednoty zastavena a jmění bylo "zajištěno". V říjnu byla jednota zcela zrušena a rozpuštěna. Při zastavení činnosti měla jednota celkem 262 členy z toho 164 mužů a 98 žen.

1942 - 1944
TJ SOKOL Uhříněves neexistovala.

1945
Na 14.5. svolána první schůze předválečného předsednictva jednoty. Jednotě nebyla vrácena budova biografu a jako všechna ostatní kina byla dána do správy státu. Dne 30.6. se konala řádná volební valná hromada. Sokolská knihovna (beletrie) v tisícové hodnotě byla i se skříněmi věnována obci. Knihy odborné, vzdělávací a dramatické byly ponechány jednotě.

1946
V září proběhla oslava 50 let od otevření staré sokolovny a 55 let od založení jednoty. Byl uspořádán archiv.

1948 - 1991
TJ SOKOL Uhříněves byla součástí sjednocené tělovýchovy spolu s DTJ pod názvem Tělovýchovná jednota SOKOL Uhříněves

1992
Začala obnova jednoty, na valné hromadě 7.7. byla podána žádost o přijetí do ČOS. Starostou zvolen Ing. Rejzek. Dne 27. 10. jednota přijata do ČOS a sokolský majetek byl vydán Středočeské župě Jana Podlipného.

1993
Začátek rozběhu činnosti jednoty.

1994
Po abdikaci Ing. Rejzka starostou zvolen Ing. Jan Jiřina. Koncem roku byl Ing. Rejzek vyloučen z řad členů jednoty.

1995
Veškeré nemovitosti jednoty byly župou převedeny na jednotu smlouvou o bezplatném převodu vlastnictví nemovitostí z 10.5. - právní účinek vkladu do katastru nemovitostí od 24.5.

1996
Dne 30.8. se konalo slavnostní shromáždění v kinosále ke 100. výročí otevření staré sokolovny.

1997
Jednota vyloučena z řad ČOS. Bylo jí přiděleno nové IČO a schváleny nové stanovy. Byla odstraněna převážná část náletových dřevin na letním cvičišti.

1998
Účast jednoty na oslavách 85. výročí povýšení Uhříněvsi na město. Založení divadelního souboru UCHO a jeho vstup do řad jednoty.

2000
Potvrzení vlastní právní subjektivity VH.

2001
Dne 22.6. a 29.9. rómský ples na velkém sále bez problémů. Oprava fasád obou budov a výměna oken za plastové (hrazeno Místním úřadem). Dne 31.12. rómský Silvestr na velkém sále bez problémů.

2002
Změna stanov - zanikne-li jednota, majetek připadne Městské části Praha 22 - Uhříněves.

2004
Rekonstrukce spadlého výklenku ve staré sokolovně. Nová podlaha tělocvičny a předsálí ve staré sokolovně. Jednání s MČ Praha 22 o prodeji budov. Odstoupení bratra Jiřího Štočka z funkce starosty jednoty.

2005
V lednu dokončena smlouva s MČ o prodeji budov a smlouva o pronájmu staré sokolovny na 40 let. Obě smlouvy schválila valná hromada 27.2.2005.
Dne 25.11. Pořádal ÚMČ Praha 22 posezení pro seniory, kde jsme se rozloučili s oběma budovami sokolovny. Vyklizení prostor, třídění věcí a jejich stěhování proběhly v měsíci prosinci a firma Polabská stavební s.r.o. zahájila stavební práce.

2006
Zjištění, že na adrese sokolovny má, bez souhlasu jednoty, zapsané své sídlo v obchodním rejstříku firma RADOK SC s.r.o. Oddálení podepsání kupní a nájemní smlouvy mezi jednotou a MČ Praha 22. Zástupci firmy byli nedostupní a na adresách společníků uvedených v obchodním rejstříku nikdo nebydlel. Později bylo zjištěno, že majitel firmy je ve výkonu trestu. XIV. všesokolský slet - naší jednotu reprezentovaly sestry Blanka Zajícová a Věra Linhartová.

2007
Změny v kupní smlouvě dodatkem - posunuty termíny realizace vzhledem k problémům vyvolaným firmou RADOK SC s.r.o. - schválila valná hromada 10.3.2007.

2009
Na valné hromadě 21.3. bylo z pléna navrhnuto sestrou V. Bechyňovou, aby jednota poskytla dar 500 000,- Kč na restaurování obrazu hlavního oltáře kostela Všech svatých. Návrh valná hromada schválila (13 pro, 1 hlas proti - bratr Jiří Štoček, 1 hlas se zdržel - bratr starosta Ing.M.Ešner). Proti tomuto usnesení podal bratr Štoček na výbor jednoty žalobu, jejíž součástí byl protest proti platnosti volby výboru této valné hromady. Po zjištění, že naše stanovy neumožňují poskytnout tento dar byla na 28.11. svolána mimořádná valná hromada, která zrušila rozhodnutí o daru na opravu obrazu. V měsíci říjnu proběhla kolaudace rekonstruovaných sokoloven a o víkendu 3. a 4. října byl pořádán den otevřených s průvodcem. Byl prodán pozemek katastrální číslo 104 MČ Praha 22. V prosinci byl zahájen provoz obou budov - divadla a tělocvičny.

2010
Na valné hromadě dne 20.2.2010 byly provedeny mimořádné volby starosty (Ing.Novotný), změna výše členských příspěvků ze 100,- na 200,- Kč (děti a důchodci 50%). Odstoupení sestry P. Prchalové z funkce jednatelky. Dne 29. 6. 2010 byla na žádost 1/3 členů jednoty a 2/3 členů řádně zvoleného výboru jednoty svolána mimořádná valná hromada, která provedla personální změny - pro hrubé porušování stanov zbaven funkce Ing.Novotný, jednota do další řádné valné hromady pracovala bez starosty. Do výboru byla zvolena sestra S. Drozenová a do revizní komise sestra Ing.O.Jandová. Bratr Štoček zaslal výboru 3 dopisy hanobící místostarostku sestru Ing.M.Kotkovou (jsou přílohou materiálů mimořádné valné hromady).

2011
Na valné hromadě dne 26.2.2011 byla podle stanov zvolena smírčí komise. Urážlivé dopisy bratra Štočka výboru byly označeny jako neslučitelné s obecně platnými pravidly slušného chování a sokolskou ctí a vedly k jeho vyloučení z řad jednoty. Instalace protihlukových dveří mezi divadlem a tělocvičnou.

2012
Na valné hromadě dne 25.2.2012 byly projednány a schváleny nové stanovy jednoty. Změny byly jak formální, tak věcné (z důvodu nadbytečnosti se zrušil náčelník, náčelnice a vzdělavatel). Nové stanovy nahrazují tyto funkce prakticky vedoucími oddílů. Do prostor tělocvičného sálu byla umístěna rekonstruovaná pamětní deska legionářům, která byla před rekonstrukcí budovy velkého sálu sňata a uložena v prostorách uhříněveského muzea. Ve dnech 1.- 6. července 2012 se v Praze konal XV. Všesokolský slet, představoval vyvrcholení oslav 150. výročí založení SOKOLA. Hromadného cvičení seniorů, tzv. Věrné gardy, se za naši jednotu zúčastnily sestry Blanka Zajícová a Věra Linhartová.

2013
Divadelní soubor UCHO oslavil v tomto roce 15 let od svého založení. K tomuto výročí připravili členové souboru ve foyeru Divadla D22 retrospektivní výstavu podrobně dokumentující činnosti
v jednotlivých letech. Bratr Štoček se odvolal proti vyloučení z řad TJ SOKOL k místně příslušnému soudu. Soud rozhodl, že vyloučení bratra Štočka je neplatné z důvodů procesních chyb. Z těchto důvodů soud nedospěl k projednávání jeho vyloučení. Rozsudek soudu byl vzat na vědomí a bratr Štoček zůstává nadále členem jednoty.

2014
Na valné hromadě dne 22. 2. 2014 proběhla volba nového výboru jednoty. Divadelní soubor UCHO pokračoval v úspěšné prezentaci svých her také v okolních obcích. V souvislosti se změnou provozovatele Divadla U22 (od 1. 7. 2014 DDM Praha 10 - Dům UM) došlo k dohodě o rozdělení příjmů ze společně pořádaných akcí rovným dílem. Do sokolovny bylo zakoupeno nové vybavení - žíněnky, karimatky a míčky pro cvičení žen.

2015
Naší snahou je být tradičním spolkem s moderní náplní a nabízet aktivity širšímu spektru členské základny k obohacení těla i duše. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o pořádání jednodenních výletů pro členy jednoty a případně jejich hosty. První cesta se uskutečnila v období adventu do Vídně s cestovní kanceláří KIWI a velice se líbila. Jednota poskytla příspěvek ve výši 6.000,- Kč na pořízení plátna pro nově otevřené kino v budově Divadla U22.

2016
120 let od data položení základního kamene ke stavbě Uhříněveské sokolovny. Téhož roku byla také sokolovna slavnostně otevřena. Oslavy 700 let narození krále a císaře Karla IV. toto výročí upozadily, nicméně TJ Sokol v Uhříněvsi žije a Sokolovna čestně plní své poslání. 

Dále se uskutečnily 2 výlety:  Výlet do Lednice a Podzimní Štiřín

2017
Uskutečnily se 3 výlety:  Výlet na zámek Orlík a Zvíkov,  Výlet Salzburg a Dendrologická zahrada v Průhonicích

2018
1.- 6. 7. 2018, se v Praze uskutečnil XVI. Všesokolský slet 2018. Tohoto sletu se zúčastnila členka našeho spolku Blanka Zajícová, které bylo 86 let. Zúčastnila se všech sletů co kdy byly.

20. výročí založení UCHA bylo oslaveno velmi důstojně nově nastudovanou hrou
"Ze života hmyzu" a filmovým dokumentem, co všechno jednotlivým hercům přinesla "práce" v UCHU, jakož i výstavou fotek ze všech her hraných za 20 let svého působení.

Uskutečnilo se  7 velmi vydařených výletů, a to:
Výlet na jarní výstavu cibulovin - Flora Olomouc,  Ondřejovská hvězdárna a Hrusice,  Večerní prohlídka zámku Konopiště,  Českosaské Švýcarsko,  Výlet do Sezimova ústí a Českého Krumlova,  Výlet do Vranova nad Dyjí a rakouského Retzu  a  Advent v Míšni a na pohádkovém zámku Moritzburg.

2019
Uskutečnilo se 6 výletů do "Břevnovského kláštera" s návštěvou místního pivovaru
 - do "Břevnovského kláštera" s návštěvou místního pivovaru;
 - do "Bechyně a Třeboně" s návštěvou Schwarzenberská hrobky a plavbou po           rybníku Svět;
- na Kvildu a  do Železné Rudy a lanovkou na nejvyšší vrchol Bavorského lesa a celé Šumavy Velký javor "
- na Masarykovo a Wilsonovo nádraží - vládní salonky, historická budova Národního muzea"
- Kroměříž - perla Moravy a zámecké zahrady,  arcibiskupský zámek a jeho skvostné zahrady - Květnou a Podzámeckou
- Adventní Budyšín a Zhořelec - s prohlídkou historického centra obou měst a návštěvou adventních trhů.

V prázdninových dnech proběhl generální úklid Sokolovny

DS UCHO připravilo - PO-PO-LES neboli Pochod pohádkovým lesem, 
"Stezka odvahy dobra a zla" a  "Živý Betlém"

2020

Od března byla vyhlášena karanténa kvůli pandemii koronaviru. Byly zavřeny školy, obchody a také tělocvičny. Jarní vlna trvala až do června, od října proběhla druhá vlna, mnohem větší a opět byla vyhlášena karanténa. Do konce roku se tělocvična už neotevřela. Stagnovala i činnost naší tělocvičné jednoty.

Dne 18. 11. 2020 byla podepsána smlouva o prodeji pozemku tak, jak bylo schváleno valnou hromadou.
MÚ pozemek využije výhradně ke zpřístupnění veřejnosti, na vybudování veřejného prostoru, stavby veřejné vybavenosti či stavby pro služby sloužící veřejnosti, zejména pak občanům MČ Praha 22. 

2021

V roce 2021  probíhal ve znamení pandemie. V sokolovně došlo k výměně a vylepšení osvětlení a 23.7.2021 byla provedena kolaudace opravy podlahy v tělocvičně (bylo provedeno vytmelení, obroušení a vyspravení parket, nové vyhotovení čar a výměna poškozených lišt.