Plán činnosti na rok 2020

11.07.2020

Nadále podporovat činnost naší tělocvičné jednoty tak, jak máme uvedeno v § 2 našich stanov a to minimálně na úrovni minulého roku.

Aktivně přistupovat k návrhům členů v otázkách zřizování nových oddílů a rozšiřování členské základny.

Pokračovat v provozování a pronájmech sokolovny v intencích schválených podmínek

Dovést ke zdárnému a oboustranně výhodnému konci odprodej pozemku bývalého cvičiště TJ Sokol MÚ Praha 22 u obory.

Aktivně provozovat webové stránky a průběžně je aktualizovat.

Spolupracovat aktivně s MČ při akcích pořádaných k uctění významných výročí i dalších společenských a kulturních akcích.

Spolupracovat s OS Uhříněves na organizování Uhříněveské pouti

Spolupracovat s ostatními občanskými sdruženími z okolních obcí na kulturních akcích

Organizovat pro členy tématické zájezdy

Řešit a kontrolovat i nadále zamykání Sokolovny, úklid a udržování pořádku v ní jakož i dodržování provozního řádu.

V průběhu roku uvede DS UCHO alespoň 1 novou divadelní hru a hostováním po vlastech českých bude šířit dobré jméno jednoty.

Odsouhlaseno valnou hromadou dne 20.6.2020