Stanovy

16.10.2021

STANOVY TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL UHŘÍNĚVES


I.  Název a sídlo

§1.

SPOLEK se nazývá "Tělocvičná jednota Sokol Uhříněves, z.s." (dále jen "jednota") a sídlo má v Praze 10 - Uhříněvsi, ulice K sokolovně 201/8, PSČ 104 00. Bylo mu MV ČR přiděleno identifikační číslo: 49 27 66 62. Jednota má originální právní subjektivitu.

II.   Účel a náplň činnosti

§2.

Jednota zajišťuje a pracuje pro povznesení tělesných, duchovních a mravních hodnot každého člena a vychází při uskutečňování těchto cílů z programového odkazu díla Dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera a politicko-filozofického odkazu Tomáše Garrigue Masaryka tím, že zejména:

 1. Pěstuje pravidelná tělesná cvičení mužů, žen, dětí a mládeže, včetně joggingu, šermu, historického šermu, turistiky, táboření, odbíjené, košíkové, jezdectví, tenisu, baletu, a jiných her a sportů. Přitom především dbá o zvyšování tělesné zdatnosti a zlepšování zdraví svých členů, klade důraz na harmonický rozvoj osobnosti po stránce tělesné, estetické, duchovní i mravní a cílevědomě vychovává své členy k dodržování kázně, vlastenectví, humanismu, demokracie se zaměřením na budoucnost naší demokratické společnosti.
 2. Koná veřejná cvičení a vystoupení.
 3. Pořádá divadelní, pěvecká a loutková představení, slavnosti a jiné zábavně-společenské podniky a kulturní akce.
 4. Organizuje školení první pomoci, zdravotnické kurzy a přednáška pro své členy a zájemce z řad nečlenů.
 5. Spolupracuje s tělocvičnými, sportovními, turistickými organizacemi, organizacemi dětí a mládeže a dalšími organizacemi, jakož i s orgány místní samosprávy.
 6. Udržuje a provádí archivaci současné i historické sokolské dokumentace.
 7. Získává obchodní a živnostenská oprávnění, koncese a licence, je-li jich třeba k činnosti dříve uvedené a provozuje je.
 8. Přijímá nové myšlenky, formy i činnosti při tělovýchovném procesu a to při současném respektování etických zásad mezinárodního olympijského výboru.

III.  Financování činnosti

§3.

 1. Náklady spojené s činností hradí jednota z členských a oddílových příspěvků, podnájemních smluv a z jiných výnosů, dále z podpor, darů, dědictví a odkazů, kterých nabude, jakož i z majetku jednoty a z provozování obchodních a živnostenských oprávnění, koncesí a licencí - II.6.
 2. Nedovoluje se užívat finančních prostředků jinak než k účelům obecně prospěšným.

IV.   Členství

§4.

A. Vznik

Členem jednoty může být občan České republiky, který dovršil 18ti let, mravně bezúhonný, který se sám za člena přihlásí a kterého jednota na valné hromadě za člena přijme.

 1. Členem jednoty může být občan České republiky, který dovršil 18ti let, mravně bezúhonný, který se sám za člena přihlásí a kterého jednota na valné hromadě za člena přijme.
 2. V případě přihlášky občana jiného státu rozhoduje o návrhu přijetí před valnou hromadou výbor jednoty.
 3. Mládež do 18-ti let se přijímá za člena a do cvičení v jednotlivých oddílech jen s písemným souhlasem jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.

B. Zánik

    Členem jednoty přestává být ten, kdo:

 1. Zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.
 2. Písemně oznámil jednotě, že vystupuje z jednoty.
 3. Byl vyškrtnut z členského seznamu - výbor jednoty vyškrtne z členského seznamu člena, který do 31.12. následujícího roku nezaplatí členské, případně oddílové příspěvky za rok předcházející nebo jiné dlužné částky.
 4. Byl z jednoty vyloučen.
  a)   Výbor může vyloučit z jednoty toho člena, který
  aa) zvlášť hrubě porušil kázeň nebo čest
  ab) opětovně porušil kázeň nebo čest, ač byl předtím pro její porušení písemně pokárán

  b)   Usnesení o vyloučení je platné jen tehdy, když členům výboru jednoty bylo oznámeno nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním schůze, že na jejím pořadu jednání je návrh na vyloučení člena. Dále když vyloučený člen byl písemně vyzván nejméně 7 kalendářních dnů před konáním schůze, na jejíž pořad bylo dáno jednání o jeho vyloučení, aby se dostavil do této schůze a měl možnost se hájit.

  c)   Usnesení o vyloučení člena z jednoty je platné, jestliže pro návrh hlasovala více než ½ všech členů výboru.
  d)  Usnesení o vyloučení člena se mu doručuje písemně do vlastních rukou doporučeným způsobem s poučením, že se může odvolat proti tomuto usnesení písemně ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne jeho doručení ke smírčí komisi jednoty. Výjimka se připouští, pouze v případě, kdy vyloučenému členu z jeho vlastní viny nemůže být oznámení o vyloučení doručeno. V tomto případě postačuje vyhláška na webových stránkách jednoty (www.sokol-uhrineves.cz)

Zánikem členství nezaniká povinnost zaplatit dlužné členské a oddílové příspěvky nebo jiné dlužné částky.

C.  Členská práva

              Každý člen může:

Účastnit se veškeré činnosti, zejména cvičení, podílet se na výhodách, které pro členy plynou např. úrazové pojištění.

 1. Účastnit se valných hromad s právem diskutovat, podávat návrhy a hlasovat.
 2. Být volen do výboru jednoty, do revizní komise a smírčí komise a do vedení příslušných sportovních, kulturních a ostatních oddílů jednoty.
 3. Mládež do 18ti let nemůže hlasovat a být volena na valné hromadě do orgánů jednoty.
 4. Být povolán k jiným úkonům.

D. Členské povinnosti

Povinností každého člena je:

Dbát vždy, všude, ve všem kázně, cti a svých členských povinností.

 1. Řádně a včas platit jednotě členské a oddílové příspěvky a jiné platby. Členské a oddílové příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do 31. prosince roku, na který se mají platit.
 2. Plnit osobní úkoly (např. pracovní povinnosti) uložené členstvu valnou hromadou.
 3. Dodržovat tyto stanovy, usnesení valné hromady a výboru jednoty.
 4. Chránit čest a dobré jméno jednoty

V.   Správa jednoty

§5.

O záležitosti jednoty se starají:

 1. Valná hromada jako nejvyšší orgán jednoty
 2. Výbor jednoty
 3. Zástupci sportovních, kulturních a ostatních oddílů
 4. Revizní komise
 5. Smírčí komise

A.   Valná hromada

 1. Je nejvyšším orgánem jednoty.
 2. Stanoví a mění jednací řád valné hromady a určuje, jak se bude na valné hromadě hlasovat.
 3. Volí jmenovitě tyto členy výboru: starostu, místostarostu, jednatele, hospodáře a zástupce jednotlivých oddílů. Dále jmenovitě členy revizní a smírčí komise.
 4. Zbavuje funkcí členy výboru volené pod bodem 3. a členy revizní a smírčí komise, kteří řádně neplní své povinnosti, nebo proviní-li se opětovně proti cti.
 5. Dává závazné pokyny, jak se má spravovat jednota.
 6. Zkoumá činnost výboru a schvaluje jeho výroční zprávy.
 7. Posuzuje hospodaření jednoty podle zpráv revizní komise.
 8. Schvaluje plán a rozpočet jednoty na další rok.
 9. Schvaluje smlouvy o nabývání nebo zcizování nemovitostí, případně zmocňuje výbor k sjednávání těchto smluv.
 10. Ukládá členstvu osobní úkoly ve prospěch jednoty.
 11. Schvaluje vlastní stanovy jednoty, jejich změny, doplňky a symboly jednoty.
 12. Rozhoduje o zániku, rozdělení, případně o sloučení jednoty s jinou jednotou a stanoví, co se má stát s jejím majetkem.

Svolání a jednání valné hromady

 1. Valnou hromadu svolává výbor jednoty nejméně 1x ročně. Volební valnou hromadu pak každým druhým rokem vždy do konce února roku následujícího.
 2. Čas, místo a pořad jednání oznámí výbor členům nejpozději 7 kalendářních dnů před jejím konáním.
 3. Valné hromadě předsedá a řídí ji starosta nebo místostarosta eventuelně jednatel. Není-li přítomen nikdo z nich, předsedá valné hromadě a řídí ji nejstarší z přítomných členů výboru.
 4. Jednání valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové jednoty, hlasovat a volit mohou ti, kteří zaplatili členské a oddílové příspěvky nejpozději před začátkem valné hromady.
 5. Neprohlásí-li předsedající jednání za důvěrné, mohou být jednání přítomni pozvaní hosté.
 6. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nejméně polovina všech členů jednoty.
 7. Nesejde-li se tento počet členů do čtvrt hodiny po stanovené době začátku valné hromady, koná se - jak bylo stanoveno ve svolání - po další čtvrt hodině druhá valná hromada s týmž pořadem.
  Tato valná hromada se může usnášet bez ohledu na počet přítomných členů
 8. K projednání zvláště důležitých a neodkladných záležitostí svolá výbor mimořádnou valnou hromadu a to tak, aby se konala nejdříve za 30 kalendářních dnů a nejpozději do 60 kalendářních dnů a to na základě:
  - usnesení 2/3 většinou všech členů výboru
  - žádosti alespoň 1/3 všech členů jednoty s právem hlasovat a být volen na valné hromadě
  - žádosti smírčí komise.

Současně se schválením programu jednání valná hromada rozhodne, zda se bude hlasovat:

Hlasování, způsob volby a přijetí usnesení na valné hromadě

 1. Současně se schválením programu jednání valná hromada rozhodne, zda se bude hlasovat:
  a)   aklamací - zvednutím ruky
  b)   tajnou volbou - usnese-li se na tom většina přítomných členů jednoty s právem hlasovat
  Valná hromada se usnáší prostou většinou všech přítomných členů jednoty s právem hlasovat. Při rovnosti počtu hlasů platí mínění, k němuž se připojil předsedající, který jindy nehlasuje.
 2. Při volbě je zvolen ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů. Volen může být jen ten, kdo má hlasovací právo. Přestane-li být členem jednoty, ztrácí i funkci.

B.   Výbor jednoty

 1. Řídí vnitřní i vnější činnost jednoty, spravuje finanční prostředky, bdí nad pořádkem a kázní v jednotě a rozhoduje o všech věcech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě. 
 2. Je minimálně pětičlenný s funkcemi - starosta, místostarosta, jednatel, hospodář a zástupci sportovních, kulturních a ostatních oddílů.
 3. Svolává valnou hromadu (v případě naplnění ustanovení bodu 8. kap. svolání valné hromady) svolá mimořádnou valnou hromadu a určuje předmět jejich jednání.
 4. Podává valné hromadě zprávy o veškeré činnosti, stavu jednoty a jejím hospodaření, předkládá zprávu revizní komise.
 5. Volební období je dvouleté.
 6. Pravidelné schůze výboru jednoty svolává starosta popřípadě místostarosta nejméně jednou za měsíc, mimořádná schůze výboru jednoty může být svolána podle potřeby.
 7. Vypracovává stanovy jednoty, případně jejich změny a doplňky, které vždy musí schválit valná hromada.
 8. Projednává a schvaluje provozní či jiné řády jednoty.
 9. Vypracovává plán činnosti a rozpočet na další rok, které předkládá valné hromadě ke schválení.

Jednání a hlasování ve výboru jednoty

 1. Výbor jednoty je schopen jednat a platně se usnášet, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina jeho členů.
 2. V případě, že výbor jednoty rozhoduje usnesením o vyloučení člena jednoty, je k jeho platnosti potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů výboru jednoty.
 3. Člen výboru jednoty, o jehož osobních věcech se jedná, nesmí být přítomen poradě ani hlasování.
 4. Hlasuje se zvednutím ruky, výbor jednoty se usnáší a volí nadpoloviční většinou přítomných členů výboru jednoty, při rovnosti počtu hlasů je schváleno usnesení, ke kterému se přiklonil předsedající, který jinak nehlasuje.

Starosta a místostarosta

 1. Starosta stojí v čele jednoty, svolává výborové schůze a předsedá jim, jakož i valné hromadě a jiným schůzím jednoty. Zastupuje jednotu v plném rozsahu pravomocí v jednání s jinými osobami, organizacemi, úřady a soudy. Podpisuje veškeré písemnosti valné hromady a výboru, účetní doklady a dbá na to, aby všichni členové orgánů správy jednoty řádně plnili své povinnosti. Podepisuje s dalším členem výboru (místostarostou nebo jednatelem nebo hospodářem) veškeré smlouvy a jiné listiny, které jednotu zatíží náklady nad 50.000,- Kč včetně DPH. Má také právo účastnit se jednání smírčí komise.
 2. Místostarosta pomáhá starostovi vykonávat jeho funkci a podle jeho pokynů ho zastupuje v jeho nepřítomnosti.

Jednatel
     1.       Vykonává usnesení výboru a valné hromady, nepatří-li do působnosti ostatních členů orgánů správy jednoty..

Pokladní a účetní (hospodář)

 1. Pokladník vykonává pokladní službu, spravuje pokladnu jednoty, ukládá hotovost na účty jednoty vedené u peněžních ústavů, sleduje pohyby na těchto účtech a nakládá s finančními prostředky podle příkazu výboru jednoty.
 2. Účetní vede účetnictví jednoty, vymáhá veškeré nedoplatky a sestavuje účetní výkazy a daňová přiznání za uplynulý rok a rozpočet příjmů a vydání na příští období.

C.   Zástupci sportovních, kulturních a ostatních oddílů

1.            Vedou a řídí tělocvičnou, tělovýchovnou, kulturní a ostatní činnost jednotlivých oddílů.

D.   Revizní komise

 1. Komise je tříčlenná. Bdí nad hospodařením s majetkem jednoty, nad uložením, zajištěním a pojištěním tohoto majetku. Přezkoumává alespoň dvakrát do roka pokladnu jednoty, veškeré účty a výkazy o finančních prostředcích.
 2. O výsledcích své činnosti podává zprávu výboru jednoty, který ji předkládá valné hromadě a navrhuje způsob nápravy zjištěných závad a nedostatků.
 3. Na požadavek starosty, výboru jednoty nebo valné hromady je povinna provést ihned mimořádné revizní šetření a na pozvání se dostavit do schůze výboru jednoty a podat zprávu o výsledcích svého šetření.
 4. Funkční období revizní komise je shodné s funkčním obdobím výboru jednoty a funkce člena komise je neslučitelná s funkcí člena výboru jednoty.

E.   Smírčí komise

 1. Komise je tříčlenná. Projednává různé spory uvnitř jednoty. Osobní spory mezi členy jednoty projednává smírčí komise, požádá-li o to některá ze zúčastněných stran.
 2. Smírčí komise rozhoduje o odvolání člena jednoty proti jeho vyloučení z řad jednoty usnesením výboru jednoty.
 3. Smírčí komise projednává spornou záležitost za účasti stěžovatele a odpůrce. Obě strany vyrozumí o termínu jednání nejpozději 7 kalendářních dní před jejím zasedáním. Jednání komise se považuje za platné i tehdy, když se jedna či obě zúčastněné strany sporu na jednání nedostaví. Komise rozhoduje většinou 2 hlasů. Rozhodnutí komise je konečné a o svém stanovisku podává písemnou zprávu výboru jednoty a členu, který se ke komisi odvolal.
 4. Funkční období smírčí komise je shodné s funkčním obdobím výboru jednoty a funkce člena komise je neslučitelná s funkcí člena výboru jednoty.

VI.    Obecná ustanovení

Jednací řeč, sokolský prapor

§6.

 1. Jednací řečí jednoty je čeština.
 2. Jednota má svůj prapor, který používá při slavnostních příležitostech.

Zánik jednoty

§7.

 1. Jednota zanikne, jestliže se valná hromada k tomu účelu včas svolaná usnese, aby jednota zanikla. Usnesení o zániku je platné, vysloví-li se pro něj minimálně ¾ přítomných členů jednoty.
 2. V případě zániku jednoty připadá veškerý její movitý i nemovitý majetek Městské části Praha 22 se závazkem, že vydá tento majetek nebo jeho hodnotu té sokolské jednotě, která se v prvních deseti letech ustaví v sídle zaniklé jednoty a že jej i jinak užijí k účelům naznačeným v úvodní větě §2 a větě III. 2.

Tyto stanovy byly projednány na Valné hromadě Tělocvičné jednoty SOKOL Uhříněves, z.s. dne 16. října 2021 a schváleny jednomyslně všemi 40 přítomnými členy.

Ing. Hana NOVÁKOVÁ                                                                                                    Eleonora TUNZEROVÁ
    starostka jednoty                                                                                                          místostarostka jednoty

Vlasta LUSTIGOVÁ
jednatelka jednoty