Usnesení Valné hromady 2018

25.02.2018

USNESENÍ

Valné hromady TJ SOKOL Uhříněves konané v sobotu 25. února 2018

od 14,15 hodin v Uhříněveském muzeu.

Valná hromada TJ Sokol Uhříněves se usnesla a uložila Výboru TJ zajistit v příštím období tj. v roce 2018 :

1. Zplnomocňuje Výbor TJ SOKOL Uhříněves:

- v roce 2018 se řídit schváleným plánem činnosti a rozpočtem

2. Valná hromada se usnáší:

- práci výboru za uplynulé období tj. za rok 2017 udělit absolutorium

- souhlasí s tím, aby jednota pořádala sportovní a kulturní akce, které ji nezatíží vyššími náklady než 100.000,00,- Kč vč. DPH za rok

- souhlasí s tím, aby jednota uvolnila částku max. 50.000,- Kč vč. DPH ve prospěch DS UCHO v souvislosti s 20. výročím jeho trvání

- souhlasí s tím, aby jednota uvolnila částku max. 100.000,- Kč vč. DPH na akce spojené s oslavami 100. výročí vzniku samostatné demokratické ČSR

- schvaluje přijetí nových členů

- schvaluje rozhodnutí výboru o zavedení paušálních náhrad s platností od 01.01.2018, a to na telefon ve výši 200,- Kč/měsíc všem členům výboru jednoty

- souhlasí s návrhem výboru, že náhrada za používání soukromého motorového vozidla bude nadále proplácena na základě cestovního příkazu, případně prokazatelně vynaložených nákladů a že náhrada za správu webových stránek jednoty bude vyplácena na základě prokazatelně vynaložených nákladů

- souhlasí s odpisem poškozeného majetku - 25x karimatka v hodnotě 4.000,- Kč

V Praze 25.02.2018

Podepsaní členové komise pro návrh usnesení:

Eleonora TUNZEROVÁ
Bronislava VOHRALÍKOVÁ

Ing. Michal KLICH