Valná hromada 20.6.2020

20.06.2020

ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL UHŘÍNĚVES ZA ROK 2019

Za uplynulé období od poslední Valné hromady v únoru 2019 byl výbor jednoty 7 členný a pracoval v tomto složení:

starosta: br. Tomáš BĚLINA
místostarosta: ses. Eleonora TUNZEROVÁ
jednatel: ses. Ing. Hana NOVÁKOVÁ
hospodář: br. Ing. Michal KLICH
členové: ses. Stanislava DROZENOVÁ, ses. Vlasta LUSTIGOVÁ,
br. Petr KOŘÍNEK

Za rok 2019 se uskutečnilo 8 řádných výborových schůzí. Výbor se scházel podle potřeby. Průměrná účast členů výboru na jednáních byla cca 90 %. Výborové schůze se konaly v prostorách Uhříněveského muzea.

Výbor řešil provozní a operativní záležitosti. Kromě jiného se opakovaně zabýval stále aktuální otázkou zamykání sokolovny. Znovu apelujeme na všechny členy, aby před svým odchodem zkontrolovali stav sokolovny a zejména prostory při odchodu pečlivě zamykali. Tuto výzvu samozřejmě směřujeme také do základní školy, která naší sokolovnu využívá v dopoledních hodinách.

Realizace velkého/generálního úklidu sokolovny, která byla původně plánována o jarních prázdninách, byla realizována o prázdninách letních  a to v termínu od 1. do 12. července 2019 za smluvní cenu 37.500,- Kč. Na průběh úklidu osobně dohlížel na místě samém starosta bratr Tomáš Bělina.

Úklid sokolovny je velké téma, které výbor opakované řeší. Stav po 7 měsících je opět nevyhovující - špína, prach, nedostatek hygienického materiálu. Najít vhodného partnera na denní úklid cvičební plochy a zázemí mokrou cestou (šatny, WC, vstupní prostor a ostatní plochy v 1. patře) je dlouhodobý úkol výboru. V této souvislosti se dovolujeme obrátit i na zde přítomné členy jednoty o případnou pomoc.

Výbor, vědom si odpovědnosti za svěřené peněžní prostředky uložené na účtu u České spořitelny, a. s., opakovaně řešil možnost jejich zhodnocení. Po pečlivém vyhodnocení možností nabízených na finančním trhu v současné době se jednomyslně rozhodl využít nabídky bankovního domu J and T (sídlo: Praha 6, Pobřežní 297/14) na uzavření smlouvy na 2 letý termínovaný vklad s úrokovou sazbou 2,1 % p.a. Smlouva byla podepsána dne 10. června 2019, deponovaná částka činí 2,5 mil. Kč. Roční výnosový úrok brutto je 52.500,- Kč, po zdanění srážkovou daní činí 44.425,- Kč netto (částka bude připsána na konci smluvního období).

Členská základna - počet členů jednoty k 31. 12. 2019, resp. k dnešnímu dni je 105:

oddíl                                  počet členů       
Badminton                              3
Florbal                                     
Ping-pong                               7
Ženy                                      20
Divadelní spolek UCHO      16 

Přispívající                            54

CELKEM                             105

K 31.12.2019 došlo ve srovnání s rokem 2018 k nárůstu členské základny o celkem 21 osob. Byl ustanoven nový oddíl Ping-pongu, který má nyní 7 členů. Největší nárůst počtu členů je v oblastí přispívajících (14 osob).

Divadelní soubor UCHO
Rok 2019 nebyl pro divadelní soubor UCHO, ve srovnání s úspěšným rokem 2018, příliš plodný.

V březnu proběhl tradiční karneval pro děti a maškarní ples pro dospělé.

V červnu oslavila už 41. výročí oblíbená akce - PO-PO-LES neboli Pochod pohádkovým lesem, kde na účastníky čekaly všemožné pohádkové postavy a soutěže.

V období dušiček, dne 1. listopadu 2019, navázalo UCHO na předchozí úspěšný rok a uspořádalo znovu akci pro děti i dospělé s názvem "Stezka odvahy dobra a zla". Během cca 1,5 km dlouhého pochodu Oborou (start byl u Židovského hřbitova) čekali na účastníky různé pohádkové bytosti a strašidla z naší obory. Bojovka se opět velice líbila.

Adventní akce vyvrcholily opět vydařeným autorským představením DS UCHO "Živý Betlém", spojeným s darováním betlémského světla, tentokrát u Husovy kaple.

Co se týče divadelních aktivit, tak se souboru bohužel moc nedařilo. Pár pokusů nazkoušet nový kus bylo, ale ty ztroskotaly během zkoušek zejména na špatné volbě textu. Zkoušky nově připravované hry "Dámská šatna" se kvůli změnám v obsazení přesunuly do roku 2020 a toto představení mělo premiéru v divadle U22 dne 16. února 2020.

Ženy cvičily vždy ve středu s průměrnou účastí 15 žen.

Výbor děkuje sestře S. Drozenové, E. Tunzerové a E. Mazáčové za velice zajímavé a úspěšné vedení cvičení žen.

DALŠÍ AKCE JEDNOTY:

Dne 6.5.2019 jsme se zúčastnili pietní akce pořádané MČ Praha 22 k 74. výroční konce 2. světové války na Husově náměstí. Z prostředků jednoty byl zakoupen smuteční věnec, který zástupci jednoty položili k pomníku padlých.

V sobotu 10. května 2019 jsme společně s Klubem seniorů Uhříněves pořádali v Divadle U22 také již tradiční kulturní odpoledne ke Svátku matek.

V roce 2019 bylo pro členy jednoty realizováno 6 jednodenních výletů a to:

 • 24. dubna výlet po vlastní ose do "Břevnovského kláštera" s návštěvou místního pivovaru
 • 13. června výlet s CK KIWI "Bechyně a Třeboň" s návštěvou Schwarzenberská hrobky a plavbou po rybníku Svět.
 • 18. září výlet s CK KIWI na kouzelnou Šumavu - na Kvildu, do Železné Rudy a lanovkou na nejvyšší vrchol Bavorského lesa a celé Šumavy Velký Javor.
 • 28. srpna výlet po vlastní ose s poutavým a erudovaným vyprávěním Tomáše Beroušky "Masarykovo a Wilsonovo nádraží - vládní salonky, historická budova Národního muzea"
 • 12. října výlet s CK KIWI "Kroměříž - perla Moravy a zámecké zahrady", kde jsme měli možnost navštívit další z pokladů UNESCO na území České republiky a to arcibiskupský zámek a jeho skvostné zahrady - Květnou a Podzámeckou, kterou jsme společně s historickou částí města projeli vláčkem za doprovodu relaxační hudby.
 • 4. prosince výlet s CK KIWI "Adventní Budyšín a Zhořelec - aneb skok do středověku" s prohlídkou historického centra obou měst a návštěvou adventních trhů. K našemu překvapení nebyly ještě plně v provozu.

Výlety tohoto typu pořádáme od adventu roku 2015, celkově bylo realizováno již 24 jednodenních výletů.

SMLOUVY

 • na cvičení v sokolovně byly uzavřeny nové smlouvy od školního roku 2019/2020 s těmito subjekty:
 • aerobick - Petra Zatlloukalová
 • karate - Michal Starý
 • cvičení rodičů s dětmi -SHM Klub Uhříněves - Kolovraty (smlouva do 30.6.2019)
 • streetdance - Iva Bičišťová
 • tai-chi - OS Thai-chi
 • ping-pong - Dům dětí a mládeže DŮM UM
 • tělocvik - ZŠ bří. Jandusů

Cvičení probíhá podle vypracovaného rozvrhu hodin, který je zveřejněn na našich webových stránkách.

 • běžný úklid a správcovství sokolovny provádí nadále br. Radan Teslík
 • na jednorázový generální úklid sokolovny byla uzavřena smlouva o dílo s firmou "Lukáš Košař" (OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná)

· pokračují smlouvy

 • na nájem pruhu pozemku za oborou s manželi Kovaříkovými
 • pojišťovna Kooperativa - pojištění rizik
 • kontrola nářadí - Sportservis
 • odvoz komunálního odpadu - Pražské služby
 • byly uzavřeny tyto nové smlouvy:
 • podepsali jsme smlouvy s Úřadem městské části Praha 22 a byly nám poskytnuty dotace v celkové výši 47.000,- Kč:
 • 5.000,- Kč - kulturní odpoledne k svátku matek
 • 14.000,- Kč - dětský karneval a ples
 • 15.000,- Kč - výlet Zhořelec a Budyšín o adventu
 • 13.000,- Kč - na činnost DS UCHO

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA v roce 2019

92 LET - ses. Viluška Bechyňová
89 LET - ses. Libuše Votavová, Helena Kubištová
87 LET - ses. Blanka Zajícová
85 LET - br. Lubomír Procenko
75 LET - ses. Milada Sobotková, Rita Vosolsobě
70 LET - br. Petr Bořkovec, Vladimír Goby a ses. Zlatuše Holečková

WEBOVÉ STRÁNKY

Máme velice pěkné a aktuální internetové stránky. Jsou zde zveřejňovány plánované akce či články k významným výročím jednoty, našeho města apod., složení výboru, stanovy, rozvrh hodin = využití sokolovny. Máme ambice je pro vás dále vylepšovat. Na internetové stránky je možné se dostat proklikem ze stránek městské části Praha 22 nebo zadat do internetového prohlížeče adresu www.sokol-uhrineves.c

IVENTARIZACE

Počátkem února 2020 byla provedena inventarizační komisí ve složení sestry E. Tunzerová, S. Drozenová a V. Lustigová inventarizace cvičebních pomůcek. Bylo zjištěno poškození několika starších pomůcek (karimatky, deka, posilovací pásy, žíněnka, dětský tunel), které byly navrženy k likvidaci a vyřazení z evidence majetku. Poškozené věci byly odvezeny do sběrného dvora.

H. Nováková, 9.3.2020