Valná hromada 2023

25.02.2023

USNESENÍ
Valné hromady TJ SOKOL Uhříněves konané v sobotu 25. února 2023 
od 14,15 hodin v Uhříněveském muzeu.

Valná hromada TJ Sokol Uhříněves přijala toto usnesení:

 1. Valná hromada schvaluje:
 • přijetí nových členů Tělocvičné jednoty podle seznamu v zápise z jednání valné hromady
 • zprávu o činnosti Tělocvičné jednoty za rok 2022
 • zprávu o hospodaření Tělocvičné jednoty za rok 2022
 • zprávu revizní komise Tělocvičné jednoty za rok 2022
 • složení nového výboru, revizní a smírčí komise Tělocvičné jednoty podle seznamu v zápise z jednání valné hromady
 • plán činnosti Tělocvičné jednoty na rok 2023
 • rozpočet Tělocvičné jednoty na rok 2023
 • podílení se na vydání 3. doplněného vydání knihy Uhříněves a okolí, které vydává Občanský spolek Uhříněves, z.s. jako připomínku 110. výročí povýšení Uhříněvsi na město, kniha bude slavnostně pokřtěna v rámci oficiální akce MČ Praha 22 – Den draka dne 16. září 2023
 • jako podíl jednoty na vydání knihy 50.000,- Kč vč. DPH s tím, že bude v tiráži knihy jednota uvedena jako spoluvydavatel
 1. Valná hromada zmocňuje nově zvolený výbor:
 • v roce 2023 se řídit schváleným plánem činnosti a rozpočtem Tělocvičné jednoty podle jednotlivých rozpočtových kapitol
 1. Valná hromada se usnáší:
 • udělit souhlas s prací výboru Tělocvičné jednoty za rok 2022
 • udělit souhlas s hospodařením Tělocvičné jednoty v roce 2022 a schvaluje účetní výkazy za dané účetní období

V Praze 25. 02. 2023

Podepsáni členové komise pro návrh usnesení:

Eleonora TUNZEROVÁ

Ing. Michal KLICH

Vlasta LUSTIGOVÁ