Valná hromada 2924

03.03.2024

USNESENÍ

Valné hromady TJ SOKOL Uhříněves konané v neděli 3. března 2024
od 14,15 hodin v Uhříněveském muzeu.

Valná hromada TJ Sokol Uhříněves přijala toto usnesení:

 1. Valná hromada schvaluje:
 • přijetí nových členů Tělocvičné jednoty podle seznamu v zápise z jednání valné hromady
 • zprávu o činnosti Tělocvičné jednoty za rok 2023
 • zprávu o hospodaření Tělocvičné jednoty za rok 2023
 • zprávu revizní komise Tělocvičné jednoty za rok 2023
 • volbu nového jednatele Tělocvičné jednoty SOKOL Uhříněves
 • plán činnosti Tělocvičné jednoty na rok 2024
 • rozpočet Tělocvičné jednoty na rok 2024
 • sjednocení oddílových příspěvků pro tyto oddíly: ženy, badminton, ping-pong na 500,- Kč/rok pro seniory a 1.000,- Kč/rok pro pracující
 1. Valná hromada zmocňuje nově zvolený výbor:
 • v roce 2024 se řídit schváleným plánem činnosti a rozpočtem Tělocvičné jednoty podle jednotlivých rozpočtových kapitol
 1. Valná hromada se usnáší:
 • udělit souhlas s prací výboru Tělocvičné jednoty za rok 2023
 • udělit souhlas s hospodařením Tělocvičné jednoty v roce 2023 a schvaluje účetní výkazy za dané účetní období

V Praze 03.03.2024

Podepsáni členové komise pro návrh usnesení:

Stanislava DROZENOVÁ

Ing. Michal KLICH

Jana KLICHOVÁ